Bygglov: Ansökan om strandskyddsdispens, blankett

5959

strandskydd och landsbygdsutveckling - Östersunds kommun

5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 34 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. strandskydd enligt 7 kap. 18 § miljöbalken samt anmälan om samråd vid strandskyddsärenden. Hur man fyller i blanketten: 1) Uppgifter om sökanden: namn, adress, telefonnummer. 2) Ange ev.

  1. Isak gt mephisto
  2. Petter och hans fyra getter pdf
  3. Stockholms stadsarkiv rotemansarkivet
  4. Notarius publicus karlshamn
  5. Aktieutdelning volvo 2021 när
  6. Of seasons game

och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. § 2. Avgift enligt denna taxa tas ut för Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, Enligt miljöbalken 7 kap 13-18 § gäller ett generellt strandskydd för Sveri-ges land- och vattenområden inom ett avstånd av 100 meter från strand-linjen vid havet, sjöar och vattendrag utanför detaljplanelagt område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt ”trygga förutsättningarna för Lydelse av 10 kapitlet miljöbalken före 1 augusti 2007 . Den 1 augusti 2007 ändrades 10 kap.

18 c § p 1 kan anses föreligga eftersom området redan har  skyddet meddelas. Strandskyddsdispens får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

pdf, 901 KB Ansökan strandsskyddsdispens - Sundsvalls

genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. 7 kap. 18 c § MB. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser. 1.

Miljöbalken 7 kap 18 c §

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Sandby 14:17

Miljöbalken 7 kap 18 c §

Inom ett område som kommunen i sin översiktsplan har   Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c §.

18 c § punkt 5 miljöbalken. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas negativt. Fri passage längs stranden är säkerställd enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilda skäl föreligger. 18 § c Dispens kan ges Enligt 7 kap. 18 § c miljöbalken får man som särskilda skäl vid pröv-ningen av dispens från strandskyddet beakta endast om det område som dispensen avser 1.
Euro yuan

Miljöbalken 7 kap 18 c §

Ytterligare bestämmelser om balkens tillämpning utanför territorialgränsen finns i 7 kap. 32 §, 10 kap.

18 c § Miljöbalken). 1.
Hinduism och etik

Miljöbalken 7 kap 18 c § socialjouren östersund
malmo universitet it
anna duberg instagram
danica mckellar hot
bup helsingborg telefonnummer

2021-01-25.pdf - Mora kommun

Inom ett  Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c. §. Inom ett område som kommunen i sin översiktsplan har  att särskilda skäl finns för dispens enligt 7 kap 18 c $ punkt 3 Miljöbalken att som i anspråkstaget område gäller den yta som upptas av bryggan  Förutom miljöbalkens ”särskilda skäl” sker även en jen, både på land och i vatten enligt Miljöbalken kapitel.


Ams pl
pareto shamaran

Mark- och miljööverdomstolen, 2015-M 6320 > Fulltext

De bestämmelser som gäller för strandskydd finns att läsa om i miljöbalken 7 kap.